UBND Huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa..
Số điện thoại: 037 3877002
Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

UBND Huyện Thạch Thành

Có 151 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
2 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
3 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
5 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
6 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
8 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
9 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
10 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
11 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
13 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
14 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
16 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
17 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
18 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
19 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
20 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
21 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
22 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
23 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
24 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
26 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
27 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
28 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
29 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
30 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
31 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
32 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
33 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
34 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
35 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
36 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
37 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
38 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
39 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
40 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
41 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
42 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
43 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
44 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
45 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
46 Công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
47 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
48 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
49 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
50 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
51 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
52 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
53 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
54 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
55 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
56 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
57 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
58 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
59 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
60 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
61 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
62 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
63 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
64 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
65 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
66 Đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
67 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
68 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
69 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
70 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản. UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
71 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
72 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
73 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
74 Cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
75 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
76 Công nhận danh hiệu “thôn, làng, bản, tổ dân phố kiểu mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
77 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
78 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
79 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
80 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
81 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
82 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
83 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
84 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
85 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
86 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
87 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
88 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
89 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
90 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
91 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
92 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
93 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
94 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
95 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
96 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
97 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
98 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
99 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
100 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
101 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
102 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
103 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
104 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
105 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
106 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
107 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
108 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
109 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
110 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
111 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
112 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
113 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
114 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
115 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
116 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
117 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
118 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
119 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
120 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
121 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác. UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
122 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
123 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
124 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
125 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
126 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
127 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
128 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
129 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện quản lý UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
130 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
131 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
132 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
133 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
134 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
135 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
136 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
137 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
138 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
139 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
140 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
141 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
142 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
143 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
144 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
145 Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
146 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sân (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
147 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
148 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
149 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
150 Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh. UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
151 Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh UBND Huyện Thạch Thành 3 Đăng ký
Top