UBND Cấp xã
UBND Huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa..
Số điện thoại: 037 3877002
Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Có 67 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
2 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
6 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
7 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
10 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
11 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
14 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
17 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
18 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
21 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
22 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
23 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
24 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
25 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
26 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
27 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
28 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
29 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
30 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
31 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
32 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
33 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
34 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
35 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
36 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
37 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
38 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
39 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
40 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
41 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
42 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
43 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
44 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
45 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
46 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
47 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
48 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
49 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
50 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
51 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
52 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
53 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
54 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
55 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
56 Xét, cấp học bổng chính sách UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
57 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
58 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
59 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
60 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
61 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
62 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thị xã, thành phố (liên kết cấp huyện) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
63 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
64 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
65 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
66 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký
67 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Thạch Thành Một phần Đăng ký