UBND Cấp xã
UBND Huyện Mường Lát
Địa chỉ: Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (0373)8997.302
Email: muonglat@thanhhoa.gov.vn

UBND Huyện Mường Lát

Có 39 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
2 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
4 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
5 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm). UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
7 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn). UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
10 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
11 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
12 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
13 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
14 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
16 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
17 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
18 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
19 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
21 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
22 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
23 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
24 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
25 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
26 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
27 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
28 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
29 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
30 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
31 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
32 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
33 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
34 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
35 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
37 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
38 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
39 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân UBND Huyện Mường Lát 3 Đăng ký
Top