UBND Cấp xã
UBND Huyện Vĩnh Lộc
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (0237)3870.002
Email: vinhloc@thanhhoa.gov.vn

Có 124 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
2 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
3 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
5 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
6 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
7 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
8 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
9 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
10 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
11 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
12 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
13 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
14 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
15 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
16 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
17 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
19 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
21 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
22 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
23 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
24 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
25 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
26 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
27 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
28 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
29 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
30 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
31 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
32 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
33 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
34 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
35 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
36 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
37 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
38 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
39 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
40 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
41 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
42 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
43 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
44 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
45 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
46 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
47 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
48 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
49 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
50 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
51 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
52 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
53 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
54 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
55 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
56 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
57 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
58 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
59 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
60 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
61 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
62 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
63 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
64 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
65 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
66 Hỗ trợ dự án liên kết UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
67 Phục hồi danh dự (cấp huyện) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
68 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
69 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
70 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
71 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
72 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
73 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
74 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
75 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
76 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
77 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
78 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
79 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
80 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
81 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
82 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
83 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
84 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
85 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
86 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
87 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
88 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Xã Minh Tân Một phần Đăng ký
89 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh UBND Xã Minh Tân Một phần Đăng ký
90 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
91 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
92 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
93 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
94 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
95 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
96 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
97 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
98 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
99 Thủ tục thi tuyển công chức UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
100 Thủ tục xét tuyển công chức UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
101 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
102 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
103 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
104 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thị xã, thành phố (liên kết cấp huyện) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
105 Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
106 Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
107 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
108 Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
109 Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
110 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
111 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
112 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
113 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
114 Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền, xây dựng thương hiệu; chi phí thiết kế, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa cho các sản phẩm OCOP UBND Xã Minh Tân Một phần Đăng ký
115 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
116 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
117 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
118 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
119 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
120 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
121 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
122 Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
123 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký
124 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp UBND Huyện Vĩnh Lộc Một phần Đăng ký