UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
3 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
4 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
5 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
6 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
7 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
8 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
9 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
13 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
16 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
17 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
18 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
19 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
20 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
21 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
22 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
23 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
24 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
25 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
26 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
27 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
28 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 99 của Luật PPP số 64/2020/QH14 trên phạm vi địa bàn Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
29 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Một phần Đăng ký
30 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Một phần Đăng ký
31 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Sở Xây dựng Một phần Đăng ký
32 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây dựng Một phần Đăng ký
33 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
34 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
35 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng Toàn trình Đăng ký
36 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế Toàn trình Đăng ký
37 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Toàn trình Đăng ký
38 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế Một phần Đăng ký
39 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế Toàn trình Đăng ký
40 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Toàn trình Đăng ký
41 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương Sở Tài chính Toàn trình Đăng ký
42 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
43 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
44 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
45 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
46 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
47 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
48 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
49 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
50 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
51 Thông báo lập địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
52 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
53 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
54 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
55 Giải thể doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
56 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
57 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
58 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
59 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
60 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
61 Xác nhận chuyên gia Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
62 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
63 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
64 Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần Đăng ký
65 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
66 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần Đăng ký
67 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
68 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần Đăng ký
69 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần Đăng ký
70 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
71 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình Đăng ký
72 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương Một phần Đăng ký
73 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Một phần Đăng ký
74 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
75 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
76 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Một phần Đăng ký
77 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
78 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
79 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Một phần Đăng ký
80 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
81 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
82 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
83 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Một phần Đăng ký
84 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
85 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
86 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Một phần Đăng ký
87 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
88 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Một phần Đăng ký
89 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
90 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Một phần Đăng ký
91 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
92 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
93 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
94 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
95 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
96 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
97 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
98 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
99 Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
100 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Một phần Đăng ký
101 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Một phần Đăng ký
102 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Một phần Đăng ký
103 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Một phần Đăng ký
104 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
105 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
106 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện. Sở Công thương Một phần Đăng ký
107 Cấp lại thẻ an toàn điện. Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
108 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện. Sở Công thương Một phần Đăng ký
109 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Sở Công thương Một phần Đăng ký
110 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Sở Công thương Một phần Đăng ký
111 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương. Sở Công thương Một phần Đăng ký
112 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công thương Một phần Đăng ký
113 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công thương Một phần Đăng ký
114 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Sở Công thương Một phần Đăng ký
115 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Một phần Đăng ký
116 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Một phần Đăng ký
117 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Một phần Đăng ký
118 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Một phần Đăng ký
119 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
120 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Một phần Đăng ký
121 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Một phần Đăng ký
122 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
123 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
124 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
125 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
126 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
127 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
128 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
129 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
130 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
131 Xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
132 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
133 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
134 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
135 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
136 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
137 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
138 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
139 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
140 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
141 Hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
142 Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
143 Tự giải thể quỹ Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
144 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Một phần Đăng ký
145 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
146 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
147 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
148 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
149 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
150 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
151 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
152 Cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
153 Cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
154 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
155 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
156 Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
157 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
158 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
159 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
160 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
161 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
162 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
163 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
164 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
165 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
166 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
167 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
168 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
169 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
170 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
171 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
172 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
173 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
174 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
175 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
176 Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
177 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
178 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
179 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
180 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
181 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
182 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
183 Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
184 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
185 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
186 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
187 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
188 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
189 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
190 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
191 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
192 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
193 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
194 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
195 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
196 Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
197 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
198 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
199 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
200 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
201 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
202 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
203 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
204 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
205 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
206 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
207 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
208 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
209 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
210 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
211 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
212 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
213 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
214 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
215 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
216 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
217 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
218 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
219 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
220 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
221 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
222 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
223 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
224 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
225 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
226 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
227 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
228 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
229 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
230 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
231 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
232 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
233 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
234 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
235 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
236 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
237 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Sở Giáo dục và Đào tạo Một phần Đăng ký
238 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
239 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
240 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
241 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
242 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
243 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
244 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
245 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
246 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
247 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
248 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
249 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
250 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
251 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
252 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
253 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
254 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
255 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
256 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
257 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
258 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình Đăng ký
259 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
260 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
261 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
262 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
263 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
264 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
265 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
266 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
267 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
268 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
269 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
270 Đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
271 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
272 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
273 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
274 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
275 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
276 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
277 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
278 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
279 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
280 Thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
281 Cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp Trung ương Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
282 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3 ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
283 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
284 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
285 Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng dưới 1.000.000 m3 /ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
286 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
287 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
288 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
289 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên dòng chính lưu vực sông liên tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước liên tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10m3/giây trở lên. Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
290 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
291 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
292 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
293 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
294 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
295 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
296 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
297 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
298 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
299 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
300 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
301 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
302 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
303 Đóng cửa mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
304 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
305 Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
306 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
307 Cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
308 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
309 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
310 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
311 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
312 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với: Các cơ sở hoạt động về khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng xăng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu trên đất liền và vùng biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trừ các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 m3 (tấn)) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
313 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
314 Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
315 Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
316 Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
317 Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
318 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
319 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu và văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình Đăng ký
320 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Một phần Đăng ký
321 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
322 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
323 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
324 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
325 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
326 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
327 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
328 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
329 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
330 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
331 Giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
332 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ Toàn trình Đăng ký
333 Cấp giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
334 Cấp lại giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
335 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
336 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
337 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
338 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
339 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
340 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
341 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
342 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
343 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
344 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
345 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
346 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
347 Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
348 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
349 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
350 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
351 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
352 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
353 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
354 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
355 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
356 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
357 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
358 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
359 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
360 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
361 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
362 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
363 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
364 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
365 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
366 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
367 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
368 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
369 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
370 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
371 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
372 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
373 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
374 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
375 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
376 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
377 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
378 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
379 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
380 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
381 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
382 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
383 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải Một phần Đăng ký
384 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
385 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông vận tải Toàn trình Đăng ký
386 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
387 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
388 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
389 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
390 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
391 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
392 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
393 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
394 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
395 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
396 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
397 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
398 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
399 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
400 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký