UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
3 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
4 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
5 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
6 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
7 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
8 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
9 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
13 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 Đăng ký
15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
16 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
17 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
18 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
19 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
20 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
21 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
22 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
23 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
24 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
25 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Sở Xây dựng 4 Đăng ký
26 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng 2 Đăng ký
27 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây dựng 2 Đăng ký
28 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng 4 Đăng ký
29 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng 2 Đăng ký
30 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng 2 Đăng ký
31 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng 2 Đăng ký
32 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Sở Xây dựng 2 Đăng ký
33 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Sở Xây dựng 4 Đăng ký
34 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Sở Xây dựng 4 Đăng ký
35 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng 2 Đăng ký
36 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động. Sở Xây dựng 2 Đăng ký
37 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin. Sở Xây dựng 2 Đăng ký
38 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng 4 Đăng ký
39 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Sở Xây dựng 4 Đăng ký
40 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế 4 Đăng ký
41 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế 4 Đăng ký
42 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế 2 Đăng ký
43 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế 2 Đăng ký
44 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế 2 Đăng ký
45 Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính 4 Đăng ký
46 Thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính 4 Đăng ký
47 Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính 2 Đăng ký
48 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương Sở Tài chính 4 Đăng ký
49 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
50 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
51 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
52 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
53 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
54 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
55 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
56 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
57 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
58 Thông báo lập địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
59 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
60 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
61 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
62 Giải thể doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
63 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
64 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
65 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
66 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
67 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
68 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
69 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
70 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
71 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
72 Giải thể công ty TNHH một thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
73 Xác nhận chuyên gia Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Đăng ký
74 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
75 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 Đăng ký
76 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
77 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
78 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
79 Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
80 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
81 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
82 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
83 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
84 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
85 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
86 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
87 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
88 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
89 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
90 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản ) đối với cơ sở phải đánh giá lại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
91 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
92 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
93 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
94 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
95 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
96 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
97 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương 4 Đăng ký
98 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương 3 Đăng ký
99 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương 3 Đăng ký
100 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công thương 4 Đăng ký
101 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công thương 4 Đăng ký
102 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Sở Công thương 4 Đăng ký
103 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Sở Công thương 4 Đăng ký
104 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công thương 4 Đăng ký
105 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Sở Công thương 3 Đăng ký
106 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công thương 4 Đăng ký
107 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương 4 Đăng ký
108 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Công thương 4 Đăng ký
109 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương 4 Đăng ký
110 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương 4 Đăng ký
111 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công thương 4 Đăng ký
112 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương 4 Đăng ký
113 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương 4 Đăng ký
114 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương 2 Đăng ký
115 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương 4 Đăng ký
116 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương 3 Đăng ký
117 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương 4 Đăng ký
118 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Sở Công thương 2 Đăng ký
119 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công thương 2 Đăng ký
120 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Sở Công thương 2 Đăng ký
121 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương 3 Đăng ký
122 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương 2 Đăng ký
123 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương 2 Đăng ký
124 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương 2 Đăng ký
125 Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương 4 Đăng ký
126 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương 3 Đăng ký
127 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương 3 Đăng ký
128 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương 4 Đăng ký
129 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương 3 Đăng ký
130 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương 4 Đăng ký
131 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Sở Công thương 4 Đăng ký
132 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện. Sở Công thương 2 Đăng ký
133 Cấp lại thẻ an toàn điện. Sở Công thương 4 Đăng ký
134 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện. Sở Công thương 2 Đăng ký
135 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Sở Công thương 4 Đăng ký
136 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương. Sở Công thương 4 Đăng ký
137 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương. Sở Công thương 4 Đăng ký
138 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công thương 2 Đăng ký
139 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công thương 2 Đăng ký
140 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Sở Công thương 2 Đăng ký
141 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương 2 Đăng ký
142 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương 2 Đăng ký
143 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương 3 Đăng ký
144 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương 4 Đăng ký
145 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương 3 Đăng ký
146 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương 4 Đăng ký
147 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương 4 Đăng ký
148 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công thương 3 Đăng ký
149 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công thương 4 Đăng ký
150 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ 4 Đăng ký
151 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ 4 Đăng ký
152 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Sở Nội vụ 4 Đăng ký
153 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ 4 Đăng ký
154 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ 4 Đăng ký
155 Thủ tục báo cáo Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội Sở Nội vụ 4 Đăng ký
156 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Sở Nội vụ 2 Đăng ký
157 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sở Nội vụ 4 Đăng ký
158 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Sở Nội vụ 4 Đăng ký
159 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Sở Nội vụ 4 Đăng ký
160 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ 4 Đăng ký
161 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội vụ 4 Đăng ký
162 Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội vụ 2 Đăng ký
163 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất Sở Nội vụ 4 Đăng ký
164 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại Sở Nội vụ 4 Đăng ký
165 Xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” Sở Nội vụ 4 Đăng ký
166 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ 2 Đăng ký
167 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam Sở Nội vụ 2 Đăng ký
168 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là nguời đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Sở Nội vụ 2 Đăng ký
169 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ 2 Đăng ký
170 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ 4 Đăng ký
171 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ 4 Đăng ký
172 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Sở Nội vụ 4 Đăng ký
173 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ 4 Đăng ký
174 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn Sở Nội vụ 4 Đăng ký
175 Hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Sở Nội vụ 4 Đăng ký
176 Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội vụ 4 Đăng ký
177 Tự giải thể quỹ Sở Nội vụ 4 Đăng ký
178 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ 2 Đăng ký
179 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ 2 Đăng ký
180 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ 2 Đăng ký
181 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ 2 Đăng ký
182 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ 2 Đăng ký
183 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ 2 Đăng ký
184 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ 2 Đăng ký
185 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội vụ 2 Đăng ký
186 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ 2 Đăng ký
187 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp 4 Đăng ký
188 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
189 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
190 Cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
191 Cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
192 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
193 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp 4 Đăng ký
194 Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp 4 Đăng ký
195 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp 4 Đăng ký
196 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
197 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp 2 Đăng ký
198 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
199 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
200 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
201 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
202 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
203 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp 2 Đăng ký
204 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp 2 Đăng ký
205 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
206 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
207 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
208 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
209 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
210 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
211 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
212 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp 4 Đăng ký
213 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
214 Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
215 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp 2 Đăng ký
216 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp 2 Đăng ký
217 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp 2 Đăng ký
218 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
219 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp 4 Đăng ký
220 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp 4 Đăng ký
221 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
222 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư pháp 2 Đăng ký
223 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Sở Tư pháp 2 Đăng ký
224 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp 4 Đăng ký
225 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp 2 Đăng ký
226 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
227 Hợp nhất công ty luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
228 Sáp nhập công ty luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
229 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
230 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Sở Tư pháp 2 Đăng ký
231 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
232 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
233 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
234 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
235 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp 4 Đăng ký
236 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp 4 Đăng ký
237 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên Sở Tư pháp 4 Đăng ký
238 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp 4 Đăng ký
239 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp 4 Đăng ký
240 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp 2 Đăng ký
241 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp 4 Đăng ký
242 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
243 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
244 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp 2 Đăng ký
245 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Sở Tư pháp 2 Đăng ký
246 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
247 Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
248 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
249 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
250 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
251 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
252 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
253 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
254 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
255 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
256 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
257 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
258 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
259 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
260 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
261 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
262 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
263 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
264 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
265 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
266 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
267 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
268 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
269 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
270 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
271 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
272 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
273 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
274 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
275 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
276 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
277 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
278 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
279 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
280 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
281 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
282 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
283 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
284 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị thuộc trường đại học, cao đẳng đặt ngoài khuôn viên nhà trường) Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
285 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
286 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
287 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
288 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
289 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
290 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
291 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
292 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
293 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
294 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
295 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
296 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
297 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
298 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
299 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
300 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
301 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
302 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
303 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
304 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
305 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
306 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
307 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
308 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
309 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 2 Đăng ký
310 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
311 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
312 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông 4 Đăng ký
313 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
314 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
315 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
316 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
317 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
318 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
319 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
320 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
321 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
322 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
323 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
324 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
325 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
326 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
327 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
328 Đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
329 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
330 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
331 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
332 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
333 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
334 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
335 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
336 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
337 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
338 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
339 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
340 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
341 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Đăng ký
342 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
343 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
344 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp Trung ương Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
345 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3 ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
346 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
347 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
348 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
349 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
350 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
351 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
352 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
353 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
354 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
355 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
356 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
357 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
358 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
359 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
360 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
361 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
362 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
363 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
364 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
365 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
366 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
367 Đóng cửa mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
368 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
369 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
370 Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
371 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
372 Cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
373 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
374 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
375 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
376 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
377 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở hoạt động về khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng xăng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu trên đất liền và vùng biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trừ các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
378 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
379 Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
380 Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
381 Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
382 Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển Sở Tài nguyên và Môi trường 4 Đăng ký
383 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường 2 Đăng ký
384 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu và văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường 3 Đăng ký
385 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
386 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
387 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
388 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
389 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 2 Đăng ký
390 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
391 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 4 Đăng ký
392 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ 2 Đăng ký
393 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ 2 Đăng ký
394 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ 2 Đăng ký
395 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ 2 Đăng ký
396 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Sở Nội vụ 2 Đăng ký
397 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ 2 Đăng ký
398 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trỡ và phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ 2 Đăng ký
399 Cấp giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
400 Cấp lại giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký