• Đăng nhập
    • Đăng ký
      • Quên mật khẩu
UBND Cấp xã
UBND Huyện Hoằng Hóa
Địa chỉ :.
Số điện thoại :
Email :

UBND Huyện Hoằng Hóa

Có 97 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
2 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
3 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
5 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
6 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
8 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
9 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
10 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
11 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
12 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
14 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
17 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
18 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
20 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
21 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
22 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
23 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
24 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
26 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
27 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
28 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
29 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
30 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
31 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014. B-BYT-286621-TT UBND Huyện Hoằng Hóa 4 Đăng ký
32 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 UBND Huyện Hoằng Hóa 4 Đăng ký
33 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
34 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
35 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
36 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
37 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
38 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
39 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
40 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
41 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
42 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
43 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
44 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
45 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
46 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
47 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
48 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
49 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
50 Công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
51 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
52 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
53 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
54 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
55 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
56 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
57 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
58 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
59 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
60 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
61 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
62 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
63 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
64 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
65 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
66 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
67 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
68 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
69 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
70 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
71 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
72 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
73 Đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
74 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
75 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
76 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
77 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản. UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
78 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
79 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
80 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
81 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
82 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
83 Cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thaỵ đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
84 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
85 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
86 Cấp lại thẻ Căn cước công dân UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
87 Đổi thẻ Căn cước công dân UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
88 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
89 Đăng ký thường trú UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
90 Tách sổ hộ khẩu UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
91 Cấp đổi sổ hộ khẩu UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
92 Cấp lại sổ hộ khẩu UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
93 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
94 Xóa đăng ký thường trú UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
95 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
96 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
97 Cấp giấy chuyển hộ khẩu UBND Huyện Hoằng Hóa 3 Đăng ký
Top