UBND Cấp xã
UBND Huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa..
Số điện thoại: 037 3877002
Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

UBND Huyện Thạch Thành

Có 21 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
2 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
3 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
4 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
5 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
6 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
7 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
8 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
9 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
10 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
11 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
12 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
13 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
14 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
15 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
17 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
18 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
19 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
20 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
21 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
Top