UBND Cấp xã
UBND Huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa..
Số điện thoại: 037 3877002
Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

UBND Huyện Thạch Thành

Có 227 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
2 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
3 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
4 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
5 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
6 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
7 Khám sức khỏe định kỳ UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
8 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
9 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
10 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
11 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
12 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
13 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
14 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
15 Bố trí ổn định dân cư trong huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
17 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giao lại đất, cho thuê đất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
18 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
19 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
20 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
21 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
22 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
23 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
24 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
25 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
26 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
27 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
28 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
29 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
30 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
31 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
32 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
33 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
34 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
35 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
36 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
37 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
38 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
39 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
40 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
41 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
42 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
43 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
44 Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
45 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
46 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
47 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
48 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
49 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
50 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
51 Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
52 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
53 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
54 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
55 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
56 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
57 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
58 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
59 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
60 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
61 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
62 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
63 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
64 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
65 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
66 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
67 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
68 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
69 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
70 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
71 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
72 Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
73 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
74 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
75 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
76 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
77 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
78 Hỗ trợ dự án liên kết UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
79 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
80 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
81 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
82 Mua hóa đơn lẻ UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
83 Mua quyển hóa đơn UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
84 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
85 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
86 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
87 Phục hồi danh dự (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
88 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
89 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
90 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
91 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
92 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
93 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
94 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
95 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
96 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
97 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
98 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện). UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
99 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
100 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
101 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
102 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
103 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
104 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
105 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
106 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
107 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
108 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
109 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP). UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
110 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
111 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
112 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điêu 25, Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
113 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
114 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
115 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
116 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
117 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
118 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
119 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
120 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
121 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
122 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
123 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
124 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
125 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
126 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
127 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
128 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
129 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
130 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
131 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
132 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
133 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
134 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
135 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
136 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
137 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
138 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
139 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
140 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
141 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản01 UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
142 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
143 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
144 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
145 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
146 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
147 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
148 Thủ tục công nhận danh hiệu Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
149 Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
150 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
151 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
152 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
153 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
154 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
155 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
156 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
157 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
158 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
159 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
160 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
161 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
162 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
163 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
164 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
165 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
166 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
167 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
168 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
169 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
170 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
171 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
172 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
173 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
174 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
175 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
176 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
177 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
178 Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
179 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
180 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
181 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
182 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
183 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
184 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
185 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
186 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
187 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
188 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
189 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
190 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
191 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
192 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
193 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
194 Thủ tuc thi tuyển công chức UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
195 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
196 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
197 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
198 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
199 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
200 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
201 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
202 Thủ tục thực hiện việc giải trình UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
203 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
204 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
205 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
206 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
207 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
208 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
209 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
210 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
211 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
212 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
213 Thủ tục xét tuyển công chức UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
214 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
215 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
216 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
217 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
218 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
219 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
220 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
221 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện) UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
222 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
223 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
224 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
225 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
226 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
227 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Thạch Thành 2 Đăng ký
Top